Structure of the new Belgian DanceSport Federation

De Belgische DansSport Federatie, heeft een nieuwe samenstelling en is uitgegroeid tot een federatie met mensen met zeer specifieke competenties.

Zo wordt het bestuursorgaan nu geleid door twee co-voorzitters: Johnny Lekens en Michaël Calloens, die de functie van voorzitter van de nationale koepel en de vleugels (DSV & FWBDS) vertegenwoordigen. Dit om de samenwerking tussen de 2 vleugels te verwezenljken.

Daarnaast is het bestuursorgaan ook samengesteld uit leden van verschillende soorten dansen, Standard, Latin, Disco, Breakdance, Jazz Dans of Hip Hop.

BDSF heeft twee afdelingen opgericht. Na een oproep van mogelijke kandidaturen zijn er twee directeurs geselecteerd die op hun beurt zullen meewerken aan de ontwikkeling van de dans sport, niet alleen volgens de eisen van WDSF maar ook in perfecte samenhang met de eisen van Sport Vlaanderen en ADEPS.

De leden van de afdelingen worden aangesteld door de vleugels en werden geselecteerd op basis van hun competenties, maar ook op basis van hun bereidheid actief betrokken te zijn bij de nationale federatie.  

Het Departement Standaard / Latin zal geleid worden door Hubert De Maesschalck en het departement Andere Dansen door Mieke Ketelslegers.

Om BDSF zo goed mogelijk voor te bereiden op de deelname van Breakdance aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024, heeft BDSF een werkgroep waaronder de twee medevoorzitters actief zullen samenwerken om ervoor te zorgen dat deze discipline voldoet aan de eisen van WDSF en het BOIC.

____________________________________________________________________________

La Fédération Belge de Danse Sportive de par sa nouvelle composition s’étoffe de nombreuses personnes dotées de compétences très spécifiques.

Ainsi le Conseil d’Administration est-il dorénavant géré par deux co-présidents: Johnny lekens et Michaël Calloens qui occupent donc les fonctions de présidents de la couple nationale et des ailes communautaires. Ceci afin de favoriser la meilleurs collaboration possible entre toutes les entités fédérées.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration est également composé d’acteurs des différents types de danses: Standards, Latines, Disco, Breakdance, Jazz ou Hip Hop.

La FBDS s’est également munie de deux Départements et après un appel à candidature, elle a sélectionné deux présidents qui collaboreront au mieux au développement du sport en adéquation non seulement avec les prescrits de la WDSF mais également en parfaite cohérence avec les prescrits de Sport Vlaanderen et de l’ADEPS.

Les commissaires sont mandatés quant à eux par les ailes et sont sélectionnés également en fonction non seulement de leur capacité de travail mais également en fonction de leur volonté de s’investir activement dans la fédération nationale.  

Le Département sportif standard et Latine sera dirigé par Hubert De Maesschalck tandis que le Département Other dances sera dirigé quant à lui par Mieke Ketelslegers.

De plus, afin de préparer au mieux la FBDS à la participation du Break Dance aux Jeux Olympiques de Paris, cette dernière a détaché un groupe de travail avec lequel les deux co présidents travailleront activement pour veiller à la mise en conformité de la discipline avec les prescrits de la WDSF et du COIB