bdsf logo frontpage

Disciplinaire Commissie

Contact

DC_CD@bdsf.be

Eddy Cammerman,
Gary Schram,
Elisabeth Verheugen,
Patrick Van Loon,

Doelstelling van de disciplinaire commissie

Van al onze leden en hun leden en mandatarissen van BDSF wordt verwacht dat overeenkomend met de idealen van de danssport , men de aangewezen ethische normen naleeft, zich moreel goed gedraagt en zich te allen tijde op een sportieve manier weet te gedragen.

In overeenstemming met de principes die de World Dancesport federation nastreeft, tolereert BDSF geen onderscheid op basis van politieke of godsdienstige overtuiging, ras, geslacht, seksuele geaardheid, noch om het even welke schending van de rechten van de mens.

Het doel van de code en de Disciplinaire Commissie van BDSF is om het behoud van normen en principes te verzekeren in de Danssport. De leden en hun leden, evenals de mandatarissen van BDSF dienen zich te houden aan de reglementen die binnen de BDSF op hen van toepassing zijn.

 • De Disciplinaire Commissie is een onafhankelijk rechterlijk orgaan van BDSF.
 • De samenstelling van de Disciplinaire Commissie en het gewenst profiel van haar leden worden bepaald in de BDSF Disciplinaire Code.
 • De leden van de Disciplinaire Commissie kunnen niet op hetzelfde moment lid zijn van de Raad van Bestuur van BDSF, BDSF-PD, BDSF-AC.
 • De leden van de Disciplinaire Commissie kunnen niet deelnemen aan danswedstrijden.
 • De leden van de Disciplinaire Commissie oefenen hun taak op een onafhankelijke wijze uit.
 • De leden van de Disciplinaire Commissie worden benoemd door de Algemene Vergadering voor de duur van 2 jaar en zijn hernieuwbaar.
 • De voorzitter van de Disciplinaire Commissie brengt jaarlijks verslag uit op de Algemene Vergadering.

De wijze van oproeping, beraadslaging en bevoegdheden worden uitgewerkt in de BDSF Disciplinaire Code.

Beroep tegen beslissingen van de Disciplinaire commissie zijn mogelijk voor de Belgische Arbitragecommissie voor de Sport van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité.

Gedragscode voor wedstrijddansers

 • zich op sportieve wijze gedragen bij overwinning of nederlaag, tegenover collega-concurrenten en toekomstige concurrenten,
 • handelen in de geest van Fair-Play,
 • altijd respect tonen voor andermans privé-eigendom en voor publiek eigendom,
 • altijd respect tonen, zowel op als buiten de dansvloer, voor zijn of haar danspartner, andere wedstrijdparen, toeschouwers, organisatoren en ambtenaren,
 • geen discriminerend gedrag vertonen,
 • geen vertoon van gewelddadig of beledigend gedrag en seksuele intimidatie van welke aard ook,
 • het naleven van de regels, voorschriften, beleidslijnen en besluiten van B.D.S.F., de B.D.S.F. Raad van Bestuur en B.D.S.F. afgevaardigde,
 • te allen tijde handelen als een voorbeeldige ambassadeur voor de danssport in eigen land en op internationaal niveau,
 • de beslissingen van de disciplinaire commissie van B.D.S.F. na het eventueel aanwenden van de voorziene beroepsprocedures, aanvaarden en uitvoeren.
 • Het WADA beschouwt het ontlopen van een dopingcontrole ook als een inbreuk. In de disciplinaire code zal dan ook bepaald worden welke regels exact van toepassing zullen zijn, rekening houdende met nationale en internationale wetgevingen en regels,

BDSF Disciplinaire Code

WDSF Disciplinary Council