bdsf logo frontpage

BDSF

BDSF

Today

De BDSF heeft als doel de coördinatie van alle activiteiten die betrekking hebben op het dansen zowel op sportief als op algemeen vlak. Zij organiseert, geeft raad en bevordert de beoefening, de promotie en de verspreiding van de dans. Zij verzekert de coördinatie van de danssport op nationaal vlak in al zijn aspecten en kan tevens andere dansvormen coördineren. Zij heeft eveneens tot doel alle belgische verenigingen te groeperen wiens doel conform is met dit omschreven de huidige statuten.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

La FBDS a pour but la coordination de toutes les activités relatives à la danse en tant que sport et à la danse en général. Elle organisera, conseillera, et favorisera la pratique de la danse, sa promotion, et sa propagation, et assurera la coordination sur le plan national de la danse sportive sous tous ses aspects, et pourra également coordonner d’autres formes de danse. Elle a égalament pour but de grouper toutes les associations belges dont les buts sont conformes aux présents statuts.

latin couple

History

Tussen de heren Maurice Mottie en Leon Maetens, afgevaardigden van de Nationale Federatie voor Amateur Dansers, en de heer Laurent Doutrewe, afgevaardigde van de Belgische Federatie voor Amateur Dansers werd een vereniging zonder winstgevend doel opgericht, fusie van de twee hierboven vermelde verenigingen, onder de naam van U.B.A.D. (Unie van Belgische Amateur Dansers) (Belgisch Staatsblad van 12702/1949) met als doel het promoveren van het goed dansen en het tot stand brengen van lokale en provinciale comités om de volgende soorten dansen te beschermen en te verspreiden :

 • salondansen (ballroom)
 • oude dansen (old time)
 • dansen in Internationale stijl (tornooien in het buitenland)
 • rythmische dansen, kinderdansen
 • theatrale dansen, klassiek en modern ballet
 • acrobatische dansen, tapdansen
 • volksdansen, folkloristische dansen

Op 8/11/1988 (B.S. 09/03/1989) wordt de benaming : Belgische Danssportfederatie (BDSF). Het UBAD logo blijft behouden.
In het Staatsblad van 04/02/1993 verschijnen de nieuwe statuten van de federatie bevattende volgende hoofdstukken :

 • benaming, zetel, doel, duur
 • leden, aanvaardingen, uittredingen
 • algemene vergadering, administratie, dagelijks beheer.

___________________________________________________________________________________

Entre Messieurs Maurice Mottie et Léon Maetens .délégués de la F.N.A.D. ( Fédération Nationale des Amateurs de la Danse ) et Monsieur Laurent Doutrewe délégué de la F.B.D.A. ( Fédération Belge du Danseur Amateur ) il est formé une association sans but lucratif , fusion des 2 associations précitées , prenant nom de “U.B.A.D.” ( Union Belge des Amateurs de la Danse )( Moniteur Belge du 12/02/1949 ) ayant pour but de propager la belle danse et d’instituer dans tout le pays des comités locaux et provinciaux s’occupant de l’étude des moyens de protection et de vulgarisation des

 • danses de salon (ballroom)
 • danses anciennes (old time)
 • danses en style international
 • danses rythmiques, enfantines
 • danse théatrale, ballet classique et moderne
 • danses acrobatiques, claquettes
 • danses populaires, folkloriques

Le 8/11/1988, ( M.B. 09/03/1989 ) la dénomination devient : Fédération Belge de Danse Sportive pour Amateurs ( F.B.D.S. ). Le sigle UBAD est maintenu. Au M.B.du 04/02/1993, paraissent les nouveaux statuts de la fédération, comprenant les chapitres

 • dénomination, siège, objet, durée
 • associés, admissions, sorties
 • assemblée générale, administration, gestion journalière
 

 

Board

Office

Co Présidents

Co Présidents

Co Présidents

Michaël Calloens & Johnny Lekens
presidium@bdsf.be

Office

Office

Office

Anja Van Greuningen
office@bdsf.be
+

Treasurer

Treasurer

Treasurer

Marc Nettersheim
marc.nettersheim@bdsf.be
+

Standard Latin Dance Département

Standard and Latin Department

Standard and Latin Department

Hubert de Maesschalck
standard.latin@bdsf.be

Other Dances Département

Other Dances Department

Other Dances Department

Mieke Ketelslegers
otherdances@bdsf.be

Professional division

Professional Division

Professional Division

Hubert de Maesschalck
profdivision@bdsf.be