The BDSF makes a new start

New BDSF’s Board :
Johnny Lekens: President of DSV
Michaël Calloens: President of the FWBDS
Rumo Adriaenssens
Inge Hansart
Eric Lubukayi
Stijn Luyten
Marc Nettersheim
Anja Van Greuningen
New General Meeting of BDSF

Beste Dansers,

De Belgische Danssportfederatie onderhandelt al enkele maanden hard en werkt aan haar herstructurering. Het was inderdaad essentieel dat de FBDS zijn werking moderniseert en zich aanpast aan alle andere sportfederaties die door het Belgisch Olympisch Comité erkend zijn.

Als de sport al enkele jaren geprofessionaliseerd is, is het voor de FBDS essentieel geworden om de werking van een federatie te herzien die, om een echte plaats in het Belgische sportlandschap in te nemen, haar samenstelling, visie, missie en de middelen die beschikbaar zijn om haar doel te bereiken, namelijk de ontwikkeling van dans in al haar vormen als een zichtbare en erkende sport, moest herzien.

Ingevolge de statutenwijzigingen die op 27 april werden goedgekeurd, kon de Buitengewone Algemene Vergadering in haar nieuwe samenstelling op donderdag 27 juni 2019 haar nieuwe Raad van Bestuur kiezen.

Wij zijn er trots op te kunnen aankondigen dat de Algemene Vergadering niet alleen bestaat uit 16 personen, allen afkomstig uit de democratische structuren van DSV en de FWBDS, maar dat al deze mensen een hoge opleiding hebben genoten op het gebied van management, autowetenschappen of uitblinken in hun respectieve sportdisciplines. Deze verschillende persoonlijkheden, gemobiliseerd voor een gemeenschappelijk doel, namelijk de ontwikkeling van een verenigde nationale federatie, vormen de hoeksteen van het gebouw dat we samen willen bouwen.

Van deze 16 mensen zijn er 8 gekozen om deel uit te maken van de Raad van Bestuur van de FBDS. Dit nieuwe team getuigt van de wens van de Algemene Vergadering om de ontwikkeling van alle dansen die op Belgisch grondgebied worden beoefend te garanderen, maar ook om ons voor te bereiden op de volgende Olympische uitdagingen die voor 2024 in het verschiet liggen, aangezien Break Dance waarschijnlijk een van de geselecteerde sporten zal zijn.

De uitdagingen zijn dus aanzienlijk, maar de nieuwe Raad van Bestuur is vastbesloten om hard te werken om de sporters niet alleen zichtbaarheid en erkenning te bieden, maar ook het vooruitzicht op een echte sportieve toekomst.

Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van de zelfopoffering van ieder van ons, maar ook de bereidheid om actief te investeren in het verenigende project van de nieuwe FBDS, de sleutel tot succes is. Het is voor ons ook essentieel dat we allemaal op ons niveau deelnemen aan dit geweldige project dat het sportproject is. Daarom rekenen we op de volwaardige leden, maar ook op de bestuurders, afdelingscommissarissen, directeuren van sportafdelingen, coaches, atleten en scheidsrechters om positief mee te werken aan de ontwikkeling van de dans op een hoger prestatieniveau.We willen graag iedereen bedanken die al aan dit project heeft meegewerkt, maar ook iedereen die morgen beslist om mee te werken aan de ontwikkeling van de dans in België. 

Het bestuur van BDSF

____________________________________________________________________________

Chers amis de la danse,

Depuis quelques mois déjà la Fédération Belge de Danse Sportive négociait ardemment et travaillait à sa restructuration. Il était en effet indispensable que la FBDS modernise son fonctionnement et se mette en conformité avec toutes les autres fédérations sportives reconnues par le Comité Olympique Belge.

Si depuis quelques années déjà le sport s’est professionnalisé, il devenait essentiel  que la FBDS revoie le fonctionnement d’une fédération qui pour pouvoir prendre une réelle place dans le paysage sportif belge devait impérativement revoir sa composition, sa vision, sa mission ainsi que les moyens disponibles pour parvenir à réaliser son objectif, à savoir le développement de la danse sous toutes ses formes en tant que sport visible et reconnu.

C’est à la suite des modifications statutaires votées le 27 avril que l’Assemblée Générale extraordinaire dans sa nouvelle composition a pu élire ce jeudi 27 juin 2019 son nouveau conseil d’Administration.

Nous sommes très fiers de vous annoncer que l’Assemblée Générale était composée non seulement de 16 personnes toutes issues des structures démocratiques de DSV et de la FWBDS mais que toutes ces personnes ont des qualifications de haut niveau en management, en sciences de la motricité ou ont excellé dans leur discipline sportives respectives. Ces différentes personnalités mobilisées pour un objectif commun, à savoir le développement d’une fédération nationale unie sont la première pierre de l’édifice que nous voulons bâtir ensemble.

Parmi ces 16 personnes, 8 ont été élues pour faire partie du Conseil d’Administration de la FBDS. Cette nouvelle équipe témoigne de la volonté de l’Assemblée Générale de garantir le développement de toutes les danses pratiquées sur le territoire belge mais également de nous préparer aux prochains challenges olympiques qui se profilent pour 2024 puisque le Break Dance fera vraisemblablement partie des sports sélectionnés.

Les challenges sont donc de taille mais la volonté du nouveau Conseil d’Administration est grande de travailler dur pour offrir aux athlètes non seulement une visibilité, une reconnaissance mais également la perspective d’un réel avenir sportif.
Nous avons la conviction que les qualité d’abnégation de chacun mais également la volonté de s’investir activement dans le projet fédérateur qu’est celui de la nouvelle FBDS est la clé de la réussite. Il est également à nos yeux essentiels que nous participions tous à notre échelon à ce grand projet qu’est le projet sportif. C’est pourquoi nous comptons tant sur les membres effectifs, que sur les administrateurs, les commissaires départementaux, les directeurs de Départements sportifs, les coaches, les athlètes, les arbitres pour collaborrer positivement vers le développement de la danse à un plus haut niveau de Performance.

Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont oeuvré déjà à ce projet mais également toutes les personnes qui demain décideront de s’engager dans l’essor de la danse en Belgique. 

Le Conseil d’Administration de la FBDS